شرکت دارویی زجاج درمان طوس

شرکت دارویی زجاج درمان طوس متشکل از اساتید و متخصصان رشته پزشکی، داروسازی، گیاهان دارویی و مدیریت از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز کرده و در سال ۱۳۹۶ در مرکز رشد فراورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پژوهشکده بوعلی ) مستقر گردید. هدف این شرکت تولید داروهای دانش بنیان در زمینه درمان بیماریهای رایج برای ارائه به بازار دارویی داخل و خارج از کشور میباشد.تا این تاریخ ۵ فرارورده طب سنتی توسط این شرکت تولید شده و ۸ فراورده دانش بنیان دردست تولید میباشد. امید است مورد قبول حق واقع شود.
نروید از زمین هرگز گیاهی که                    بر برگش ننوشتست دوایی
نظامی گنجوی

شرکت دارویی زجاج درمان طوس

فهرست