تلفن ثابت :

زجاج درمان طوس

05138513590


تلفن همراه :

زجاج درمان طوس

05138513590


واتس آپ و تلگرام :

زجاج درمان طوس

05138513590


آدرس :

زجاج درمان طوس


میدان بوعلی ، پژوهشکده بوعلی ، مرکز رشد فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. شرکت دارویی زجاج درمان طوس