شرکت دارویی زجاج درمان طوس متشکل از اساتید و متخصصان رشته پزشکی، داروسازی، گیاهان دارویی و مدیریت از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز کرده و در سال ۱۳۹۶ در مرکز رشد فراورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پژوهشکده بوعلی ) مستقر گردید. هدف این شرکت تولید داروهای دانش بنیان در زمینه درمان بیماریهای رایج برای ارائه به بازار دارویی داخل و خارج از کشور میباشد.تا این تاریخ ۵ فرارورده طب سنتی توسط این شرکت تولید شده و ۸ فراورده دانش بنیان دردست تولید میباشد. امید است مورد قبول حق واقع شود.
نروید از زمین هرگز گیاهی که                    بر برگش ننوشتست دوایی
نظامی گنجوی

شرکت دارویی زجاج درمان طوس