داروخانه آنلاین
تغییر در عادات غذایی بار سرطان روده را کاهش میدهد
خرداد 25, 1400
داروخانه آنلاین
چای ترش(چای مکی)
خرداد 26, 1400
داروخانه آنلاین

اثربخشی و ایمنی درمان لوامیزول در تظاهرات بالینی بیماران غیر بستری با کوید 19 : یک کارآزمایی
دوسوکور ، تصادفی و کنترل شده.

مقدمه:
لوامیزول از طریق اثر تعدیل سیستم ایمنی ، مزایای بالینی را در مدیریت کوید 19 نشان داده است. با این حال ، نقش دقیق اثر لوامیزول در وضعیت بالینی بیماران کوید 19 ناشناخته است. هدف ما ارزیابی اثر لوامیزول بر وضعیت بالینی بیماران مبتلا به کوید 19 در طول دوره بیماری است.

روش انجام:
این کارآزمایی بالینی آینده نگر ، دو سو کور و تصادفی کنترل شده ، در اواخر آوریل 2020 تا اواسط آگوست 2020 در بیماران بزرگسال با کوید 19 خفیف تا متوسط ( SpO2 در اتاق< 94 ٪) انجام شد. بیماران به طور تصادفی برای دریافت دوره 3 روزه لوامیزول یا دارونما همراه با استاندارد مراقبت معمول.
گروه مداخله : لوامیزول 50 میلی گرم 3 بار در روز + درمان روتین شامل هیدروکسی کلروکین 500 میلی گرم به همراه استامینوفن و شربت دفین هیدرامین.
گروه کنترل : دارو نما + درمان روتین شامل هیدروکسی کلروکین 500 میلی گرم به همراه استامینوفن و شربت دفین هیدرامین.

نتایج:
با 25 بیمار در هر گروه، 50 بیمار مبتلا به کوید 19 در این مطالعه وارد شدند. اکثر شرکت کنندگان در مطالعه مردان ) 60٪ ) بودند. در روزهای 3 و 14 ، بیماران در گروه لوامیزول نسبت به گروه دارونما به طور قابل توجهی وضعیت سرفه بهتری داشتند )به ترتیب (P = 0.034 و P = 0.005 ). علاوه بر این، بین دو گروه در تنگی نفس در فواصل پیگیری 7 ( P-value = 0.015 ) و 14 ( P-value = 0.010 ) روز پس از دریافت مداخلات ، اختلاف معنی داری وجود داشت. با این حال ، در روزهای 1 ، 3 ، 7 و 14 در هر دو گروه اختلاف معنی داری در وضعیت تب مشاهده نشد ) P-value> 0.05 .)

نتیجه گیری:
نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که لوامیزول ممکن است بیشتر وضعیت بالینی بیماران مبتلا به کوید 19 را بهبود بخشد.
بیمارانی که لوامیزول دریافت می کردند ، در مقایسه با دارونما در 14 روز به طور قابل توجهی وضعیت بالینی از جمله سرفه و تنگی نفس را داشتند. با این حال ، اثر اندازه این یافته از اهمیت بالینی نامشخص برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

Powered by WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟