داروخانه آنلاین
عصاره قارچ سفید رشد سرطان پروستات را متوقف می‌کند .
خرداد 31, 1400
داروخانه آنلاین
حنا
تیر 1, 1400
داروخانه آنلاین

گیاهان دارویی موثردرپیش گیری وکنترل کروناویروس ها


چکیده

هدف:
کروناویروس ها،ویروس هایی هستندکه غالباباعلائمی شبیه سرماخوردگی، عوارض حادی رادرسیستم تنفسی ایجادمی کنند.تعدادی ازآن هامانندسارس ومرس درچندسال اخیروکووید19ازژانویه2019باعث مرگ هزاران انسان واپیدمی های بزرگ وموردآخرپاندومی شده اند.هدف ازاین تحقیق مروری برفهرست گیاهان دارویی رایج درایران،معرفی ترکیبات ضدویروسی آن هابه ویژه کروناویروس هاو نقش آن هادرتقویت سیستم ایمنی بدن به منظورپیش گیری وکنترل آن هابود. روش ها:این مطالعه مروری بااستفاده ازکلیدواژه های مناسب که دربردارنده عناوین گیاهان دارویی،کووید19،کروناویروس ها،سارس ومرس،سارس کووید2وپی ای دی وی بودندمقالات مرتبط رابه دوزبان فارسی وانگلیسی ازپایگاه های اطلاعاتی آی اس آی،اسکوپوس،پاب مد،ساینس دایرکت،گوگل اسکالر،مرکزاطلاعات علمی جهاددانشگاهی،مگ ایران وایران مدکس بدون محدودیت زمانی تا سال2020موردبررسی قراردادونهایتا15مقاله انتخاب شد.
یافته ها:بررسی های انجام شده نشان داد10گیاه براعضای خانواده کروناویروس اثر ضدویروسی نشان داده اندکه گیاهان زنجبیل،خولنجان،دارچین،سیاه دانه،گریپ فروت (پوست)وسرخارگل برکووید19موثربوده اند.گیاهان آقطی،جینسینگ،آلوئه ورا،گون وآویشن شیرازی نیزبه عنوان ارتقادهنده سیستم ایمنی وعامل موثردرپیش گیری از ابتلابه بیماری ویروسی معرفی شده اند.
نتیجه گیری:مهارتکثیرویروس هایکی ازراه کارهای رایج درداروهای ضدویروسی است،ولی ترکیبات طبیعی معمولابااختلال درپروتئین های کلیدی وفاکتورهای ویرولانس ویروس ها،باآن هامقابله می کنند.بنابراین استفاده ازترکیبات موثراین گیاهان ضدکروناویروس می تواندایده ای برای تولیدداروهای موثرعلیه ویروس هابه خصوص کووید19باشد.
مقدمه

کروناویروس برای اولین باردرسال1965توسط تیرل وباینوبه عنوان بی-814 شناسایی ونام گذاری شد.این ویروس تاکنون دربین پرندگان،پستان داران وانسان شیوع پیداکرده است.شش گونه آن درانسان ایجادبیماری می کندکه انواع ای229،اچ کی یو-1،ان ال-63،واوسی-43،باعلائم معمول سرماخوردگی مشاهده می شوند.در واقع کرونایک ویروس بابزرگ ترین آران ای تک رشته ای وباپوشش پاکتی،به طول26تا32کیلوبایت متعلق به خانواده کروناویریده است که باانتقال ژنوم خودبه سرعت تکثیرپیدامی کندوالبته رشدآن به دیگرارگانیسم هانیزبستگی دارد.علائم خانواده کروناویروس شبیه به سرماخوردگی وبیماری های حادتنفسی وعفونت شدید دردستگاه تنفسی(علائم ذات الریه،برونشیت)است.ازسال2000چندین نمونه ازاین نوع ویروس مشاهده وگزارش شد،امادرسال2003بودکه سازمان بهداشت جهانی یک بیماری عفونی کشنده ناشی ازسندرم حادتنفسی رامعرفی وشناسایی کرد.دراواخرسال 2004ویروس جدیدکروناان ال-23باعلائم شدیدتنفسی دردوکودک هلندی مشاهده وبعدازآن ویروس کرونااچ کی وی1دربیمارمبتلابه ذات الریه کشف شد.درسال2012، سندرم حادتنفسی مرس،یکی ازخطرناک ترین ویروس های خانواده کرونادرخاور میانه(عربستان)مشاهده شد.مورداخیردرواقع یک ویروس آران ای تک رشته ای با پوششی پاکتی شکل است که درحیوانات دیگرازجمله خوک هادرسال2014مشاهده شدکه موجب اسهال،کم آبی وحتی مرگ ومیردرحیوانات نیزمی شود.پس ازآن،آخرین وجدیدترین کروناویروس در30ژانویه درووهان چین پدیدارشدکه سازمان بهداشت جهانی آن راکووید19(بیماری کروناویروس2019)نامید.این بیماری برای سال مندان (دارای دیابت،مشکلات قلبی-عروقی وغیره)خطرات جدی دارد.ویروس کووید19 می تواندازحیوان به انسان وازانسان به انسان دیگرازطریق ترشحات مخاطی (عطسه وسرفه)یاتماس فیزیکی انتقال یابد.ازعلائم شایع این ویروس،سرفه،گلودرد، تب ولرزوگاهی علائم گوارشی وازدست دادن حس بویایی وچشایی،اسهال وعلائم تنفسی حاداست وعلاوه براین هاکروناویروس هاباعث عفونت زونانیزمی شوند. شیوع این بیماری باعث انجام تحقیقات بسیارزیادی درکشورهای مختلف شد.دراین راستاگیاهان دارویی نیزموردتوجه محققان قرارگرفت.
گیاهان دارویی به دلیل منشاطبیعی خود،دارای عوارض جانبی کم تری نسبت به موادشیمیایی هستند.امروزه گیاهان دارویی به عنوان منبع ارزش مندی ازترکیبات طبیعی برای استفاده درتولیدداروهای ضدمیکروبی وآنتی اکسیدانی درنظرگرفته می شوند.مشاهدات علمی نشان داده اندگیاهان دارای خواص گوناگونی ازجمله خواص ضدالتهابی،ضدمیکروبی،ضدتشنج وضدتب هستندووجودترکیباتی هم چون ترکیبات پلی فنولی مانندکوئرستین وکامپفرول به عنوان ترکیبات موثردردرمان انواع بیماری هامعرفی شده اند.درمان عفونت های ویروسی به وسیله داروهای موجود،به دلیل مقاومت های دارویی که دراثرجهش زایی ویروس هامشاهده شده،همراه با شکست بوده وبه همین دلیل بشرنیازمندیافتن ترکیبات ضدویروسی جدیدی است. بهترین داروی ضدویروس،دارویی است که درمراحل خاص بیوسنتزویروسی بتواند عمل کردمناسبی راارائه دهد.درواقع نحوه عملکردآن هابدین گونه است که فرایندهای فرایندهای خاصی رادرچرخه تکثیرویروس واردمی کنندتامانع تکثیرویروس شوند.داروهای ضدویروسی بایدبتواننددرغلظت های کم اثرخودرابگذارند.
دراین راستا،دانشمندان بامشاهده اثرترکیبات فرارگیاهان دارویی نظیربابونه بر کاهش فعالیت ویروس هرپس،متوجه شدندکه گیاهان باداشتن نسبت ترکیبات مختلف، توانایی اثرگذاری متفاوتی برویروس های هرپس دارند.درپژوهشی دیگرمحققان حوزه گیاهان دارویی ازگیاهان دردرمان ویروس سارس استفاده کردندکه طبق گزارش داده شده،گیاهان می تواننداثرات محدودکننده ای رابرویروس مرس داشته باشندوگروه بی فلاونوئیدهادرگیاه فعالیت وتکثیرویروس سارس راکاهش داده بودند. علاوه براین،دانشمندان اتصال مولکولی پروتئازباسه مولکول بامنشأ طبیعی (کروسین،داجتوجنین وبی ایودسمول)رابه عنوان مهارکننده کووید19معرفی کرده اند.گروهی ازترکیبات طبیعی مانندلکتین های گیاهی،جهت مقابله باویروس سارس، آنفولانزاوهرپس موردآزمایش قرارگرفتندکه اثرضدویروسی این ترکیبات مشاهده شد وازآن به عنوان یک ضدویروس طبیعی نام برده اند.کتاب چی وهمکاران نشان داده اندگونه ای ازگیاه گاوزبان اثرضدویروسی قابل توجهی روی ویروس"اچ-1ان-1" دارد،به طوری که دربرابرداروی آمانتادین اثربهتری درکاهش تعدادویروس هاازخود نشان داده است.
هدف ازاین تحقیق،مروری برفهرست گیاهانی است که دارای اثرات بازدارندگی و ضدویروسی برخانواده کروناویروس هستند.هم چنین به دلیل اهمیت سیستم ایمنی در کنترل ودرمان بیماری ناشی ازاین ویروس ها،گیاهانی باقدرت افزایش سیستم ایمنی به منظورپیش گیری نیزموردبررسی قرارگرفتند.
موادوروش ها
دراین مطالعه مروری درپایگاه های اطلاعاتی آی اس آی،اسکوپوس، پاب مد، ساینس دایرکت،گوگل اسکالر،مرکزاطلاعات علمی جهاددانشگاهی،مگ ایران ایران مدکس،بدون محدودیت زمانی تاسال2020بااستفاده ازکلیدواژه های دربردارنده عناوین گیاهان دارویی به همراهکوید19،کروناویروسها،سارس،مرس،سارس کووید2وپی ای دی وی،مقالاتی که به دوزبان فارسی وانگلیسی بودند،ازنظر ارتباطات موضوعی جست وجووبررسی شدند.ابتداچکیده مقالات،موردمطالعه قرار گرفتندوسپس مقالاتی که ازنظرموضوعی مرتبط باعنوان واهداف پژوهش بودند انتخاب شدند.مقالات برگزیده به طورکامل موردمطالعه قرارگرفتند.ازمیان مقالات مطالعه شده،مقالاتی که دربرگیرنده تعریف کروناویروس ها،اثرات عصاره واسانس گیاهان برکروناویروس هاونقش درمانی یابازدارندگی گیاهان داروایی موثربراین ویروس هابودندانتخاب شدند.پس ازمشخص شدن گیاهان موثردردرمان وپیش گیری کروناویروس ها،مجددااسم علمی،اسم عمومی گیاهان انتخابی به تنهایی وبه همراه کلیدواژه های اسانس،عصاره،ترکیبات موثر،خواص فیتوشیمیایی وترکیبات شیمیایی درپایگاه های اطلاعاتی جست وجوشدومشخصات گیاه شناسی وترکیبات موثرگیاهان مشخص شدند.سپس ترکیبات موثرمشخص شده درمقالات باترکیبات ذکرشده در مقالاتی که بیان کننده اثردرمانی وپیش گیری گیاهان برکروناویروس بودند،مطابقت داده شدوعامل ودلیل ضدویروسی بودن گیاهان مشخص شد.دراین بررسی،مقالات در سه گروه:1.تعریف وخصوصیات کروناویروس هاواعضای ویروس های این خانواده،2.تاثیرگیاهان دارویی برکروناویروس هاو3.آنالیزاسانس وعصاره گیاهان، خصوصیات شیمیایی ترکیبات موثره ومکانیسم عمل آن هاتقسیم بندی شدند.
جمعا250مقاله به دست آمدکه68مقاله به زبان فارسی و182مقاله به زبان انگلیسی بودند.پس ازپایش های ذکرشده،درنهایت97مقاله که می توانستنددرنگارش تحقیق حاضراستفاده شوندانتخاب شدند.مقالاتی که به صورت تخصصی ترکیبات موثرگیاه راازبعدفیتوشیمیایی بررسی می کردندحذف شدندودرمجموع51مقاله انتخاب شدندکه نه موردبه زبان فارسی و42موردبه زبان انگلیسی بودند.
یافته ها:
گیاهان بااثرضدویروسی برکروناویروس ها
گیاه شیرین بیان
شیرین بیان گیاهی ازخانواده بقولات وپایاوازجنس گلیسیریزااست که بیش از30 گونه مختلف ازاین جنس،بومی آسیاومنطقه مدیترانه ودیگرنقاط هستند.این گیاه در درمان گلودرد،سرفه،برونشیت،التهاب وسل مفیدبوده است.مشاهده شده است که ترکیب گلیسیریزین موجوددراین گیاه اثرضدویروسی دربرابرآلودگی موش هابه ویروس آنفولانزا"ای2"داشته است وباپیوندبه سلول ها(لنفوسیت ها)ی"تی"طحال موش تحت درمان دربرابرویروس آنفولانزامحافظت شده ومقدارآنتی ژن ویروسی در آن کاهش یافته است.علاوه براین گزارش شده است که باتجویزمخلوط شیرین بیان بومی چین باگیاهانی چون"رادیکس آستراگالی"و"پاترینیاهرب"توسط طبیبان چینی وبا استفاده ازمدل"فاژلامبدالیزوژن"اثرات حادتنفسی بیماری سارس،درحضوراشعه ماوراءبنفش به میزان%87/83درصدمهارشده است.درواقع حذف هرکدام ازاین گیاهان برکاهش خواص آنتی ویروسی تاثیرداشته است.هم چنین گیاه شیرین بیان چینی توانسته است سیستم ایمنی بدن موش هاراباافزایش لنفوسیت ها(سلول ها)ی "تی"افزایش دهد.ازمحصولات تجاری گیاه شیرین بیان که سال هاست درداروخانه های ایران به شکل های پودر،قرص،کپسول،قرص جویدنی،شربت وغیره مورد استفاده قرارمی گیرد،می توان به داروی"لیکوفار"که به صورت قرص بااثرضد التهابی گلو،خلط آوروضدسرفه وقرص"آلتادین"که دردرمان التهابات گلووسرفه های تحریکی موثرهستنداشاره نمود.علاوه براین می توان به اثرضدویروسی عصاره ریشه گیاه شیرین بیان برویروس های هپاتیت"ای"،"بی"و"سی"وویروس ضعیف کننده سیستم ایمنی بدن یاویروس نقص ایمنی اکتسابی انسان(اچ آی وی-1)نیزاشاره کرد.
درمنه:
گیاهی بوته ای ازخانواده کاسنیان است که ارتفاع آن به25تا35سانتی مترمی رسد. این گیاه ازسالیان طولانی درطب سنتی ایران مورداستفاده قرارمی گرفته است که آن رابه نام های"افسنطین"،"یوتان"،"برنجساف"، "قیصوم"و"درمنه"معرفی کرده اند. محققان به این نتیجه رسیده اندکه به دلیل خواص ضدباکتریایی وافزایش عملکرد سیستم ایمنی بدن،این گیاه می تواندبه عنوان گزینه مناسبی جهت درمان بیماری های عفونی ونقص سیستم ایمنی مورداستفاده قرارگیرد.مشاهدات دیگرمنجربه شناسایی ترکیب دیگری درعصاره الکلی گیاه درمنه شده که نشان داده است وجودترکیب "لیکورین"درمیان صدهاترکیب دیگرشناخته شده همانند"گیلیسیریزیک"توانایی توقف ویروس سارس راداراست ونتایج به دست آمده نشان داده که این گونه گیاهی می تواندبه عنوان مکمل دردرمان بیماری سارس،به خوبی عمل کند.
زنجبیل:
زنجبیل گیاهی تک لپه ای ازخانواده"زینجیبراسه"است.این گیاه حدود1200گونه داردکه اززمان های قدیم به عنوان گیاه دارویی وادویه درشرق آسیاودرزمان قرون وسطی استفاده شده است.مشاهدات نشان داده اندکه عصاره زنجبیل به دلیل حضورو فعالیت ترکیباتی مانند"فنول های جینرول"و"شوگاول ها"ضمن درمان اختلالات تنفسی،پتانسیل مهارویروسی بیشتری نسبت به داروهای ضدمالاریایی"کلروکین"و "هیدروکسی کلروکین"که دردرمان کووید19استفاده می شوند،دارد.درپژوهشی دیگر که روی ترکیب"6-جینرول"صورت گرفته است مشاهده شدکه این ترکیب تمایل بالایی دراتصال به پروتئین های سلول آلوده به ویروس ازجمله"آران ای پلی مراز" داشته وازتکثیرویروس جلوگیری می کندکه به همین دلیل در"نظریه عملکردچگالی"ازآن به عنوان یک داروی امیدوارکننده برای کووید19نام برده است.
خولنجان: خولنجان ازخانواده"زینجیبراسه"بوده ومهم ترین قسمت آن"ریزوزوم" است که به رنگ قرمزیاقهوه ای مایل به نارنجی است."فلاوانول ها"ی موجوددراین ترکیب دارای خواص ضد"ویروس هپاتیت سی"هستند.علاوه براین،پژوهشگران ترکیب "دیریل هپتانوئید"رابه عنوان ترکیبی می شناسندکه اثرضدویروس آنفولانزا"اچ1ان1" رادرآزمایشگاه نشان داده ومانع تکثیراین ویروس درموش هاشده است،به گونه ای که باگذشت دوتاهفت روز،عفونت به طورچشم گیری درادرارموش کاهش یافت. هم چنین اثراین ویروس بعدازچهارروزبردستگاه تنفسی موش ازبین رفته بود.در پژوهشی که روی عصاره ریزوزوم این گیاه صورت گرفته مشاهده شده است که با توجه به ساختارترکیبات درریشه گیاه خولنجان،این ترکیبات ازطریق اتصالات مولکولی قادربه مهارعفونت های ناشی ازبیماری کووید19هستندوازآن به عنوان یک محصول طبیعی امیدوارکننده برای مبارزه باویروس کووید19نام برده اند.
گیاه دارچین:
دارچین ازخانواده برگ بوییان است.دارچین درختی10تا17متری است که از گیاهان همیشه سبزبوده وازتمام قسمت های آن بوی خوشی به مشام می رسد.تمام قسمت های این گیاه شامل ریشه،ساقه های جوان وروغن آن قابل استفاده است.پوست وشاخه های ضخیم درخت راپس ازجداکردن ازدرخت به صورت لوله ای شکل یا پودرواردبازارمی کنند.بخش زیادی ازاسانس دارچین را"سینامیک آلدئید"تشکیل می دهدکه محققان اثرآن رابربیماران مبتلابه ایدزونقص ایمنی موردبررسی قرارداده اند.نتایج نشان می دهداین ترکیب منجربه کاهش تکثیرویروس دراین بیماران شده است.درپژوهش هاوتحقیقاتی که دراین زمینه انجام شده مشخص شده است که بخش زیادی ازاسانس دارچین را"سینامیک آلدئید"و"اوژنول"تشکیل می دهدکه دارای خواص ضدآنفولانزایی بالایی هستند.باتوجه به پروتئین"هماگلوتینین"ویروس ومیل ترکیبی"سینامیک آلدئید"و"اوژنول" موجوددرگیاه آن،به نظرمی رسداین گیاه نیز می توانددردرمان کووید19و سایربیماری های تنفسی مفیدباشد.
سیاه دانه:
سیاه دانه ازخانواده آلاله وگیاهی یک ساله به ارتفاع60تا70سانتی متراست.این گیاه دارای گل های سفید وآبی ودانه های شیری رنگی است که دراثرهواسیاه رنگ می شوند.منشاسیاه دانه جنوب اروپا،شمال آفریقاوآسیاست.درپژوهشی که توسط محققان روی کووید19انجام گرفته،مشخص شده است که ترکیبات موجوددردانه گیاه سیاه دانه شامل"نیگلیدین"،"نیگللیدین"،"نیگلیمین"،"کارواکرول"،"آلفا-هیدرین"،"تیمول"،"تیموکوئینوین"،"دی تیموکوئینوین"و"تیموهیدروکوئینون"هستندکه هرکدام ازاین ترکیبات به نحوی می تواننداثرپیش گیرانه داشته باشند.امادوترکیب"نیگلیدین"و "آلفاهیدرین"بااتصال به پروتئازاصلی،بیش ترین تاثیررابرکووید19داشته اندوتوانسته انداین ویروس رامهارکنند.

پوست گریپ فروت:
گریپ فروت گیاهی به صورت درخت وازخانواده مرکبات است.ارتفاع آن به12 متررسیده وبرگ های آن سبزوگل های آن سفیداست.تاریخ کشت آن به بیش از4000 سال پیش درهندومالزی می رسد،امادرحال حاضرآمریکاحدود%97درصداز گریپ فروت جهان راتامین می کند.میوه وپوست آن دارای ترکیباتی هم چون"اسیدهای میوه"،"فلاونوئیدها"،"ترکیبات فرار"،"هیدروکربن های ترپنی"،"ویتامین ث"، "پتاسیم"،"آهن"و"کلسیم"است.محققان مشاهده کرده اندکه میوه این گیاه قادربه کاهش ویروس های خانواده کروناست.علاوه برآن،مهارکننده پروتئاز دربیماری"اچ آی وی" بوده ونشان داده شده است که پوست گریپ فروت وسایرمرکبات به دلیل داشتن ترکیبات"فلاونوئیدی"خواص ضدکووید19دارد.

برگ بو:
برگ بوازخانواده برگ بوییان بابرگ های معطراست که میوه وبرگ آن مورد استفاده قرارمی گیردومنشاآن به جنوب اروپاوآسیای صغیربرمی گردد.برگ های آن سرشاراز"فلاونوئید"،"لاکتون سسکوئی"،"ترپنوئیدها"،"فنولیداسیدها"و"آلکالوئیدهای ایزوکوئینولین"هستند،هم چنین ریشه های آن دارای مقدارزیادی"فلاونوئید"است.از ترکیبات اصلی آن"آلفا-توکوفرول1و8-سینئول"رامی توان نام بردکه اثرضدویروسی داشته وتحقیقات نشان داده اندکه اسانس برگ بونسبت به"گلیسیریزین"،ویروس سارس رابهترمهارمی کند.

سرخارگل
سرخارگل متعلق به خانواده آفتاب گردانان است.عصاره سرخارگل به دلیل وجود ترکیبات خودتوانسته تاثیرمثبتی برافزایش سیستم ایمنی بدن بگذارد.تمام پیکرگیاه اعم ازریشه واندام های رویشی حاوی موادارزش مندی مانند"آلکیل آمین"و"ایزو ایزو بوتیل آمین"بوده ودراسانس آن"هومولن"،"کاریوفیلن"،"اکسیدکاریوفیلن"و"هتروپلی ساکاریدها"وجوددارند.هم چنین عصاره سرخارگل دارای خواص آنتی ویروس آنفولانزا"اچ1ان1"،ویروس سارس وهم چنین قدرت مهارکنندگی ویروس کووید19 است.

گیاهان تقویت کننده سیستم ایمنی
آقطی سیاه:
آقطی سیاه به خانواده"کاپریفولیاسه"تعلق دارد.ازترکیبات مؤثره آن می توان به فلاونوئیدهای"سیانیدین3-سامبوبیوزید"و"سیانیدین3-گلوکوزید"اشاره کردکه وجود همین ترکیبات درعصاره این گیاه موجب افزایش سیتوکین هابه وسیله مونوسیت ها شده ودرنتیجه باعث افزایش سیستم ایمنی بدن می شود،هم چنین مانع خون رسانی به ویروس آنفولانزاوچسبندگی این ویروس به گیرنده سلول هاشده ومنجربه مهارویروس آنفولانزای تیپ"ای"وتیپ"بی"می شود.درپژوهشی دیگرمشاهده شدکه ترکیبات موجوددراین گیاه بامحافظت ازرشته های لیپیدی سلول مانع ورودویروس به سیتوپلاسم سلول میزبان شده ودرنتیجه مانع ازتکثیرویروس آنفولانزاشده است.

جینسینگ:
جینسینگ متعلق به خانواده آرلیاسیه بوده ودارای یازده گونه است.دونوع جینسینگ قرمزوسفیددربین مردم شناخته شده است که خواص جینسینگ قرمزبیش ترازجینسینگ سفیداست وازترکیبات اصلی آن می توان به"جینسنوساید"و"فنولیک ها"اشاره کرد.درمطالعه ای که درزمینه بررسی تاثیرمحافظتی جینسینگ دربرابر ویروس سینسیشال تنفسی(آراس وی)صورت گرفت مشاهده شدکه این گیاه موجب تولیدسیتوکین های التهابی درآزمایشگاه وکاهش بارهای ویروسی ریه وتولیدآنتی ویروس"آی اف ان-گاما"وهم چنین افزایش سلول ها(لنفوسیت ها)ی"تی"وسلول های دندریتیک(دی سی)شده است.پژوهش گران درمطالعه ای به منظوربررسی تاثیر عصاره جینسینگ بر60داوطلب که باخوردن عصاره آن وخون گیری درهفته چهارم وهفته هشتم انجام شد،مشاهده کردندکه مصرف این عصاره درهفته چهارم موجب بهبودمداوم درفعالیت سیستم ایمنی ودرهفته هشتم موجب افزایش القای اینترفرون، فاگوسیتر(فاگوسیتوزکننده)هاوسلول ها(لنفوسیت ها)ی"بی"و"تی"دربدن شده وایمنی راافزایش داده است.تعدادی ازاین محققان اثرعصاره جینسینگ رادر227نفرکه نسبت به آنفولانزاواکسینه شده بودندنیزبررسی کرده ومشاهده نمودندبااستفاده دوباردرهفته عصاره جینسینگ درهفته های هشتم ودوازدهم،فعالیت فاگوسیتوزسلولی درگروه جینسینگ دوبرابرافرادواکسینه شده،بوده است.این امرنشان دهندهمقاومت بدن در برابرعفونت های تنفسی دربین چهارتادوازده هفته است.علاوه براین،مصرف عصاره جینسینگ قرمزدر199بیمارمبتلابه اچ آی وی که هرشش ماه ازآن هاخون گیری به عمل می آمدنشان دادکه طی این مدت ایمنی آن هانیزافزایش پیداکرده است.

بهبودمداوم درفعالیت سیستم ایمنی ودرهفته هشتم موجب افزایش القای اینترفرون، فاگوسیتر(فاگوسیتوزکننده)هاوسلول ها(لنفوسیت ها)ی"بی"و"تی"دربدن شده وایمنی راافزایش داده است.تعدادی ازاین محققان اثرعصاره جینسینگ رادر227نفرکه نسبت به آنفولانزاواکسینه شده بودندنیزبررسی کرده ومشاهده نمودندبااستفاده دوباردرهفته عصاره جینسینگ درهفته های هشتم ودوازدهم،فعالیت فاگوسیتوزسلولی درگروه جینسینگ دوبرابرافرادواکسینه شده،بوده است.این امرنشان دهندهمقاومت بدن در برابرعفونت های تنفسی دربین چهارتادوازده هفته است.علاوه براین،مصرف عصاره جینسینگ قرمزدر199بیمارمبتلابه اچ آی وی که هرشش ماه ازآن هاخون گیری به عمل می آمدنشان دادکه طی این مدت ایمنی آن هانیزافزایش پیداکرده است.

گون:
گون متعلق به خانواده باقلاییان است.این گیاه بومی آمریکابوده وباداشتن ترکیبات مهمی مانند"آسپارژینن"،"گلایکوسین"،"گلوکورونیک اسید"،"بتا-سیتروئول"و "سویاساپونین"موجب افزایش سیستم ایمنی می شود،به طوری که درطب سنتی برای بهبودسیستم ایمنی دربیماری های ویروسی مورداستفاده قرارمی گرفته است.اثرات ضدویروس آنفولانزادرطیوربامهارعمل کردآن،ازدیگراثرات این گیاه است.علاوه براین پلی ساکاریدهای موجوددرگون می توانندسلول های سیستم عصبی مرکزی رادر انسان دربرابربیماری های ویروسی محافظت کنندودرمهارویروس هپاتیت سی مؤثر هستند.

آویشن
آویشن شیرازی
آویشن یکی ازاعضای خانواده نعناعیان است که حدوددوتاپنج هزارگونه آن به صورت بوته ای ودرختچه ای کوتاه است.اصلی ترین ترکیب فراردراین گیاه"تیمول" بوده که جزءاصلی فنولی آویشن است و"کارواکرول"که جزءفرعی آن به حساب می آید.تیمول وکارواکرول دارای خواص ضدمیکروبی ازجمله ضدویروسی وضد التهابی هستند.هم چنین به دلیل بوی متفاوت آن،امکان استفاده ازآن به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده درمراکزی ازجمله بیمارستان ها ومدارس وجوددارد.هردو ترکیب باایجادفشارهیدرواستاتیک بالادارای اثرسینرژیستی(هم افزایی)هستندکه بدین گونه به عمل کرداسانس کمک می کنند.هم چنین تیمول وکارواکرول باعث خنثی شدن پراکسیدهیدروژن(اچ2او2)واثررادیکالی آزاداکسیژن درتولیدلنفوسیت ها می شوندوازاین راه مرگ سلول هاراکاهش داده واثرات حفاظتی بر"دی ان ای" اعمال می کنندوتضعیف سیستم ایمنی راکاهش می دهند.

نتیجه گیری:
باتوجه به این که یکی ازراه کارهای مؤثردرپیش گیری وکنترل ویروس هاهم چنین ویروس های خانواده کروناویریده تقویت سیستم ایمنی است،دربررسی هایی که انجام شدپنج گیاه معرفی شد.این گیاهان بامکانیسم هایی مثل افزایش سیتوکین هاتوسط مونوسیت ها،القای تولیداینترفرون وفاگوسیت ها،افزایش باکتری های پروبیوتیک روده،القای ایمونوگلوبولین ولنفوسیت ها،محافظت ازسیستم اعصاب مرکزی دربرابر عفونت ویروسی وخنثی کردن پراکسیدهیدروژن ورادیکال های آزاداکسیژن وکاهش مرگ سلولی ناشی ازضعف سیستم ایمنی،باعث تقویت سیستم ایمنی دربرابربیماری های ویروسی شده اند.
مهارتکثیرویروس ها یکی ازراه کارهای رایج درداروهای ضدویروسی است،ولی ترکیبات طبیعی معمولابااختلال درپروتئین های کلیدی وفاکتورهای ویرولانس ویروس ها،باآن هامقابله می کنند.بنابراین استفاده ازترکیبات مؤثراین گیاهان می تواندایده ای برای تولیدداروهای ضدکروناویروس هابه خصوص کووید19باشد که درسال های اخیرودراین روزهاباعث مرگ هزاران انسان شده واقتصاددنیاو روابط بین المللی راتحت الشعاع قرارداده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

Powered by WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟