داروخانه آنلاین
واکسن جدید مدرنا مقاوم به هر چهار گونه آنفلوانزا با الهام از واکسن کرونا
تیر 20, 1400
داروخانه آنلاین
گیاه رازیانه
تیر 22, 1400
داروخانه آنلاین

پانسمان زخم سوختگی درجه دو با کرم بابونه و کرم سولفادیازین نقره

عنوان :


پانسمان زخم سوختگی درجه دو با کرم بابونه و کرم سولفادیازین نقره؛مقایسه اثرات آنها بر مدت زمان ترمیم زخم؛ یک کار آزمایی بالینی تصادفی سه سو کور

هدف:


جهت شناسایی و بررسی داروی مؤثر در درمان زخم سوختگی، این مطالعه با هدف مقایسه اثر پانسمان با کرم بابونه و کرم سولفادیازین نقره 1درصد بر بهبود زخم سوختگی درجه دو انجام شد.

روش بررسی:


این کارآزمایی بالینی سه سو کور در درمانگاه سوانح سوختگی اصفهان انجام شد. 67 نفر از بیماران دارای معیارهای ورود که دارای زخم سوختگی درجه دو با وسعت 1-10درصد بودند، به روش تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. 34 نفر با کرم بابونه و 33 نفر با کرم سولفادیازین نقره روزانه تا ترمیم زخم پانسمان شدند. مدت زمان ترمیم زخم بر اساس چک لیست مورد ارزیابی قرار گرفت، تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری کای اسکوئر، تی مستقل و فیشر انجام شد.

نتایج:


بررسی دادهها نشان داد که میانگین مدت زمان ترمیم زخم در گروه تحت درمان با کرم بابونه 0/96 ± 6/26 روز و در گروه کرم سولفادیازین نقره 1/4± 10/42 روز می باشد که بین دو گروه اختلاف معناداری مشاهده شد (p<0/001).

نتیجه گیری:


با توجه به عارضه کرم سولفادیازین نقره 1 درصد همچون تأخیر در بهبود زخم و تغییر رنگ ناحیه زخم،کرم بابونه میتواند، به عنوان یک درمان طبیعی جایگزین، در درمان سوختگی درجه 2 سطحی پیشنهاد شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

Powered by WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟