داروخانه آنلاین
ارتباط کمبود ویتامین دی با خطر سرطان روده بزرگ
تیر 24, 1400
داروخانه آنلاین
معرفی گیاه روناس
تیر 25, 1400
داروخانه آنلاین

بررسی تغییرات آمینوترانسفرازهاي کبدي و مقاومت به انسولین پس از 4 هفته تمرینات تناوبی شدید و مصرف مکمل زنجبیل در مردان میان سال فعال

عنوان:

بررسی تغییرات آمینوترانسفرازهاي کبدي و مقاومت به انسولین پس از 4 هفته تمرینات تناوبی شدید و مصرف مکمل زنجبیل در مردان میان سال فعال

زمینه و هدف:

سنجش آمینوترانسفرازهاي کبدي و مقاومت به انسولین، به دنبال فعالیت ورزشی بهمنظور پیشگیري از بیماري کبدي، همواره اهمیت بالایی داشــته اســت. هدف از انجام این پژوهش، تعیین تأثیر 4 هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف زنجبیل بر سطوح سرمی آنزیمهاي کبدي و مقاومت به انسولین پیشکسوتان فوتبال بود.

مواد و روش ها:

در این مطالعه نیمه تجربی، 46 مرد پیشکسوت فوتبالیست (40-50 سال) به روش نمونهگیري انتخابی در دسترس و هدفدار، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در چهار گروه زنجبیل، تمرین- دارونما، تمرین- زنجبیل و کنترل تقسیم شدند. گروه هاي تمرینی به مدت 4 هفته به اجراي تمرینات تناوبی شدید با شدت90 درصد ضربان قلب بیشینه پرداختند؛ در حالی که گروه هاي مکمل، روزانه سه عددکپسول 1000میلی گرمی زنجبیل مصرف کردند. خون گیري از افراد مورد مطالعه، قبل و 48 ساعت پس از مداخله در حالت ناشتایی انجام شد. داده ها با آزمون هاي آماري شاپیروویلک، آنالیزواریانس دوراهه و تست تعقیبی توکی در سطح معناداري p≤0 /05 تجزیهوتحلیل شدند.

یافته ها:

4 هفته تمرین و مصرف مکمل موجب کاهش معنادار سطوح AST ،ALT ،HOMA، گلوکز ، انسولین، وزن، WC و BMI در سه گروه داراي مداخله (زنجبیل، تمرین دارونما و تمرین -زنجبیل) نسبت به پیشآزمون گردید (0 /05 ≥p). میانگین تغییرات این شاخص ها در گروه تمرین - زنجبیل به طور معناداري کاهش بیشتري از سایر گروه ها نشان ..(p≤ 0 /05) داد .

نتیجه گیري:

به نظر می رسد مصرف زنجبیل همراه با تمرین تناوبی شدید با افزایش سوخت وساز چربی ها از طریق تأثیر مطلوب بر سطوح آنزیم هاي کبدي و مقاومت به انسولین و ترکیبات بدن، عامل کارآمدي در پیشگیري و بهبود کبد چرب غیرالکلی در مردان پیشکسوت فوتبال است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

Powered by WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟