داروخانه آنلاین
” تاثیر مثبت مصرف میوه و سبزیجات فراوان در کاهش خطر ابتلا به کرونا “
مرداد 2, 1400
داروخانه آنلاین
رازیانه رومی (انيسون،باديان رومي)
مرداد 3, 1400
داروخانه آنلاین

مقایسه میزان فعالیت آنتی اکسیدانی در دو گیاه ریحان و گل حنا و بررسی خواص ضد میکروبی و ضد سرطانی آنها بر روي سرطان تخمدان

سرطان تخمدان یکی از کشنده ترین و مرگبار ترین سرطان هادر خانم ها می باشد. این سرطان بیشتر در بانوان بین 40 تا 65سال دیده می شود. در مراحل اولیه سرطان تخمدان علائم،مبهم و خفیف است. علائم این بیماري شامل ناراحتی در لگنیا شکم، اتساع، مشکل در غذا خوردن یا احساس سیري،افزایش اندازة شکم یا تکرر ادرار می باشند. این بیماري بهعنوان هفتمین سرطان رایج و هشتمین عامل مرگ و میر دربانوان شناخته شده است .

بدن انسان در برابر رادیکال هاي آزاد که ممکن است منجر به انواع سرطان شود، داراي مکانیسمدفاعی می باشد که یکی از این مکانیسم ها استفاده از آنزیمهاي آنتی اکسیدان مانند سوپر اکسید دسموتاز، گلوتاتیونردوکتاز و گلوتاتیون پراکسیداز می باشد. اما گاهی بدن بهعلت افزایش مقدار این رادیکال ها به تنهایی نمی تواند از آنهااستفاده کند. عملکرد اصلی آنتی اکسیدان ها در به تاخیرانداختن اکسیداسیون مولکول هاي دیگر و حتی مهار شروع آنمی باشد که در نهایت منجر به کاهش آسیب هاي اکسیداتیوناشی از رادیکال هاي آزاد به بدن انسان می شود.

اخیرابا توجه به اثرات مفید آنتی اکسیدان ها، به ویژه آنتی اکسیدانهاي طبیعی، در درمان و پیشگیري از بیماري ها، علاقه يزیادي به دستیابی به آنتی اکسیدان هاي طبیعی از منابع گیاهیوجود دارد. مطالعات بر روي گیاهان دارویی نشان می دهد که. اکثر آنها داراي فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی هستند . متعلق ، (Ocimum basilicum L.) گیاه دارویی ریحانبه خانواده نعناعیان و گیاهی علفی و یک ساله می باشد.معالجه نفخ شکم، برخی بیماریهاي قلبی، بزرگ شدن طحال وهمچنین کمک به هضم غذا، از جمله موارد استفاده گیاه ریحاناست. این گیاه داراي خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی میباشد که از آن در صنایع آرایشی و بهداشتی نیز استفادهمی شود.

ت
رکیبات استخراج شده از گیاه ریحان مجموعه ايگسترده و متنوعی از ترکیبات شیمیایی را با توجه به تغییراتشیمیایی، رنگ برگ و گل، عطر و منشا گیاهان نشان می دهد،(estragol) اجزاي اصلی این ترکیبات عبارتند از: استراگولدر طب سنتی به ؛(eugenol) و اوژنول (linalool) لینالول. بعنوان ضد اسپاسم معده تجویز می شوندلازم به ذکر است که عصاره ریحان، بیشترین اثر را علیه سلولدر مقایسه با عصاره Caco و 2 MCF-7 ،HepG هاي دیگر نشان می دهد. اثرات آنتی اکسیدانی و ضد انعقادي این گیاه و اثرات سینژستیکی احتمالی آن با داروهاي شیمیدرمانی معمولی مورد مطالعه قرار گرفته است[ 6]. در یکمطالعه نشان داده شده است که ترکیبات موجود در ریحان بهطور بالقوه منبع خوبی براي آنتی اکسیدان ها و مواد ضد سرطانی می باشد که در اینجا عصاره هاي ریحان را بر روي اثر داده شد و که EACC و HL-60, NB سلول هاي 4نتایج بیانگر این مسأله بود که عصاره ریحان داراي بیشترین اثربود HL- و 60 NB آنتی اکسیدانی بر روي رده هاي سلولی 4.[ نشان داد[ 7 EACC و حداقل اثر خود را روي رده سلولی متعلق به خانواده (Impatiens walleiana) گیاه گل حنامی باشد که بومی شرق آفریقاي Balsaminaceaeگرمسیري است؛ البته در آمریکاي شمالی و جنوبی، استرالیا و نیوزلند و همچنین جزایر اقیانوس آرام یافت شده استاز این گیاه براي درمان بیماري هاي پوستی به عنوان یکImpatiens داروي موضعی استفاده شده است. گونه داراي خاصیت تقویت گردش خون ، ضد قارچی ، آنتی هیستامین و ضد عفونت می باشد
.
ترکیبات فنلی، متابولیت ثانویه گیاهی هستند که نقش مهمی درمقاومت گیاه نسبت به محیط ایفا می کنند. ساختار شیمیایی آنها شامل یک حلقه آروماتیک متصل به یک یا چند گروههیدروکسیل می باشد؛ این ترکیبات معمولا از اسید آمینه فنیلآلانین ساخته شده اند؛ این ترکیبات در تنظیم جوانه زنی بذرنقش دارند و در تنظیم رشد گیاهان همکاريمی کنند؛ همچنین در واکنش هاي دفاعی در طی عفونت، آفتاب بیش از حد، آسیب و استرس زیاد نقش دارند.

باکتري استافیلوکوکوس اورئوس متعلق به خانواده Staphylococcaceaeمی باشد و یک کوکسی گرم مثبت و بی هوازي اختیاري است که مهمترین گونه در جنس (سرده)استافیلوکوك از نظر پزشکی محسوب می شود. کلنی باکتري،به شکل زرد طلایی است و هنگامیکه بر روي محیط آگارخوندار رشد می کند، ایجاد همولیز می نماید. استافیلوکوکوس اورئوس، توکسین هایی مانند توکسین آلفا، توکسین بتا و توکسین گاما را تولید می کند که موجب تجزیه غشاي بسیاري از سلول هاي بدن می شود. استافیلوکوك اورئوس با تولید انتروتوکسین، ایجاد مسمومیت غذایی می کند. باکتري ممکن است به شکل همزیست بر روي پوست وجود داشته باشد.

هنگامی که سد پوستی از بین برود، باکتري به بافت حمله می کند و بیماري هایی مانند کورك و کفگیرك را ایجاد می کند.استافیلوکوك اورئوس در کودکان، عفونت شدید به نام سندرم پوستی فلسی شونده استافیلوکوکی را ایجاد می کند. از آنتی بیوتیک هاي آمینوگلوکوزیدي مانند جنتامایسین، استرپتومایسین و کانامایسین قبلا براي درمان این بیماري هاي ناشی از این باکتري استفاده می کردند اما امروزه این باکتري به این آنتی بیوتیک مقاوم شده و درمان با آنها جواب نمی دهد هدف از این پژوهش علاوه بر اندازه گیري میزان ترکیبات فنلی تام و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی دو گیاه ریحان و گل حنا و (DPPH) توسط دو روش دي فنیل پیکریل هیدرازینبررسی اثر عصاره هاي ،( FRAP ) توانایی احیاي آهن مختلف گیاه ریحان و گل حنا بر باکتري استافیلوکوکوساورئوس به سه روش متفاوت شامل انتشار دیسکی ، حداقل و حداقل غلظت کشندگی (MIC) غلظت مهار کنندگیمی باشد. بررسی اثر سایتوتوکسیکی این گیاهان بر (MBC) از عصاره اي استفاده شد که ،SKOV روي رده سلولی 3DPPH بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را با توجه به تست استفاده شد. در MTT دارا بود و براي بررسی این اثر از روشاین مطالعه براي اولین بار اثر عصاره آبی گل حنا را بر روي سلول هاي سرطانی تخمدان بررسی شد.

مقدار کل ترکیبات فنلی نتایج حاصل از بررسی میزان ترکیبات فنلی عصاره هاي حاصلاز دو گیاه ریحان و گل حنا در حلال هاي آبی ، متانولی واتانولی که با روش خیساندن عصاره گیري شده بودند نشان دادmg / داد که بیشترین میزان این ترکیبات در ریحان28 و تحت اثر حلال متانول و در گل /94 ± 2/76 g DW33/58 و تحت اثر حلال ± 1/97 mg / g DW حنا نیزنشان P < 0/ متانول بود که تفاوت معنی داري را در سطح 05 داد. شکل 1 نمودار مقایسه میزان ترکیبات فنلی در دو گیاهریحان و گل حنا را نشان می دهد.

مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها(DPPH) به وسیله دي فنیل پیکریل هیدرازیلدر این بررسی باید به این نکته توجه کنیم که در این تستکمتر باشد میزان این فعالیت بیشتر می باشد. IC هرچه مقدار 50 mg/ml نتایج نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانی در ریحانو با حلال آب بود و در گل حنا IC 50 = 1/48 ± 0/64mg/ml بیشترین میزان این فعالیت نیز با حلال آب و به میزاناندازه گیري شد که تفاوت معنی داري IC 50 = 1/09 ± 0/03نشان داد. درنتیجه این تست میزان P < 0/ را در سطح 05± 0/08 mg / ml فعالیت آنتی اکسیدانی ویتامین ث رااندازه گیري شد. شکل 2 نمودار مقایسه میزان IC50 = 0/87 فعالیت آنتی اکسیدانی در دو گیاه ریحان و گل حنا را نشان میدهد.

3-3 مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها به وسیله اندازه گیري توان آنتی اکسیدانی احیاء(FRAP) آهنOcimum میزان فعالیت عصاره هاي حاصل از دو گیاه در حلال هاي Impatiens walleriana و basilicum آب، متانولی، اتانولی، که با روش استخراج خیساندن عصاره گیري شده بودند نشان داد که بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی0/878 و در گل حنا این فعالیت ± 0/11 mM در گیاه ریحان1/30 می باشد که هر دو تحت اثر حلال ± 0/03 mM برابر با آب و روش عصاره گیري خیساندن می باشد که تفاوت معنا داري را در سطح 3 P< 0 نشان داد .

نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر این امر است که حلال هاي مورد استفاده که داراي قطبیت و ترکیبات شمیایی متفاوتی هستند در میزان فعالیت آنتی اکسیدانی آنها اثر می گذارند. نتایج مربوط به بررسی اثر ضد سرطانی عصاره آبی ریحان و گل حنا نشان دهنده ي این امر است که این گیاهان در غلطت هاي بالاتر داراي خاصیت ضد سرطانی هستند و در مدت زمان طولانی تري اثر خود را می گذارند . مزیت این امر این است که می توان مطمئن بود که خاصیت کشندگی مربوط به متابولیت هاي گیاه است نه ترکیب شیمیایی حلال چرا که حلال هاي الکلی در غلظت هاي بالا توان آسیب زدن و حتی کشتن سلول هاي سالم را دارا می باشند. نظر به این که گیاهان یکی از منابع مهم آنتی اکسیدان ها می باشند، تحقیقات در این زمینه رو به افزایش می باشد .

گیاهانی که غنی از ترکیبات آنتی اکسیدانی بوده می توانند باعث حفاظت از سلول ها در برابرآسیب هاي اکسیداتیو شوند. آنتی اکسیدان هاي طبیعی باعث افزایش قدرت آنتی اکسیدان هاي پلاسما و کاهش ابتلا به بعضی بیماري ها مانند سرطان ، بیمارهاي قلبی و سکته مغزي می شوند. پیشنهاد می شود که از این گیاهان به عنوان یک داروي گیاهی استفاده شود چرا که داروهاي شیمیایی داراياثرات جانبی و همچنین هزینه بر می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

Powered by WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟