سلامت

تیر 9, 1400

ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎى ( -L-guluronic acid) G2013 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاى داروﻳﻰ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻰ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻰ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي Non-steroidal anti-inflammatory drugs) ﻳﺎ (NSAIDs در درﻣﺎن ﺷﺮاﻳﻂ اﻟﺘﻬﺎﺑﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ، راﻳﺞ اﺳﺖ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻰ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران دارد. (G2013) α-L-guluronic acid ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي NSAID ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺗﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺗﻬﺮان از آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﻳﻤﻦ ﺑﻮدن آن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻰ، ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻰ و ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪﮔﻰ اﻳﻤﻨﻰ اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي داروﻳﻰ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻮب G2013 ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻰﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪي ﻣﺮوري، در اﺑﺘﺪا اﺛﺮات ﺳﻤﻰ و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻰ G2013 ﺑﻴﺎن ﻣﻰﺷﻮد و ﺳﭙﺲ، ﺗﺄﺛﻴﺮات آن در درﻣﺎن اﺳﺘﺮس ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻰ ﺷﺎﻣﻞ آرﺗﺮﻳﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ، Multiple sclerosis، اﺳﭙﻮﻧﺪﻳﻠﻴﺖ آﻧﻜﻴﻠﻮزﻳﻦ و ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺮور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آذر 13, 1399

چه زنانی بیشتر دچار تنبلی تخمدان می شوند؟

چه زنانی بیشتر دچار تنبلی تخمدان می شوند؟ تنبلی تخمدان یکی از بیماری های شایع در زنان است و دلایل […]
آذر 6, 1399

استفاده از داروی گیاهی برای رفع مشکل زود انزالی

استفاده از داروی گیاهی برای رفع مشکل زود انزالی از هزاران سال پیش مردان با مشکل زود انزالی دست پنجه […]
آبان 19, 1399

چه زنانی بیشتر در معرض کیست تخمدان هستند؟

چه زنانی بیشتر در معرض کیست تخمدان هستند؟ خانم های زیادی کیست تخمدان دارند ولی هیچ گونه اطلاعی از وجود […]
آبان 12, 1399

از روی چه علائمی متوجه شویم اضطراب داریم

از روی چه علائمی متوجه شویم اضطراب داریم داشتن استرس جزء لاینفک زندگی امروز است، البته نباید نگران بود چون […]
آبان 5, 1399

 دلایل ایجاد سرفه چیست؟

 دلایل ایجاد سرفه چیست؟ حتما تا به حال برایتان پیش آمده سرفه کنید ولی علت آن را ندانید. سرفه یک […]
مهر 29, 1399

گیاهی برای سلامت زنان | آشنایی با خواص گیاه پنج انگشت

گیاهی برای سلامت زنان | آشنایی با خواص گیاه پنج انگشت شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای […]
مهر 24, 1399

اگر به خرمالو علاقه ندارید حتما این مقاله را مطالعه کنید

اگر به خرمالو علاقه ندارید حتما این مقاله را مطالعه کنید خرمالو میوه ای شیرین و مخصوص فصل پاییز است […]
مهر 21, 1399

برای رفع خستگی پاییزی باید چکار کنیم

برای رفع خستگی پاییزی باید چکار کنیم معمولا زمانی که فصل پاییز شروع می شود بیشتر افراد احساس خستگی و […]
MY ACCOUNT

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

می خواهید یک حساب کاربری ایجاد کنید ؟

Refund Reason

×

Powered by WhatsApp Chat

×
داروخانه-گیاهی