آیا برای بیماری قلبی گل نسترن مفید است یا نه؟

برای مشاوره پزشکی پیام دهید